نهاده‌های ساختمانی ۶ درصد ارزان شد

نهاده‌های ساختمانی ۶ درصد ارزان شد

طبق اعلام مرکز آمار ایران، متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل پاییز ١٤٠٢ نسبت به تابستان ۱۴۰۲ معادل ۶.۱ درصد کاهش داشته است.

به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا،در فصل پاییز ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰) نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴١,٢ درصد بود که در مقایسه با فصل قبل (۴٧.٣ درصد) معادل ۶.١ واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص کل

در فصل پاییز١۴٠٢ شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران ٢٢٠٣,٩ است که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴١.٢ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره‌ مشابه سال قبل ۴۵.٣ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی

در فصل پاییز١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٠,٣ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١.٩درصد) ١.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ٣,٩ درصد مربوط به گروه اجرایی «موزاییک، کاشی، سرامیک» است، این در حالیست که گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» با ۴.٨ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل پاییز ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴١,٢ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٧.٣ درصد) ۶.١ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ٧٢,۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ٢٩.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است.

افزایش تورم سالانه

در فصل پاییز ١۴٠٢ درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۴۵,٣ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٣.۵ درصد) ١.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالانه با ٧٠,٧ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم با ٣۴.٨ درصد مربوط به گروه «سنگ» بوده است.

شاخص قیمت و تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران، به تفکیک گروه‌های اجرایی (پاییز ١۴٠٢)

گروه سیمان، بتن، شن و ماسه: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢۵٧٨,۴ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٧.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٢.٢ درصد افزایش داشته است.

گروه گچ و گچ کاری: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١۶۵,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.٠ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵٠.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۴٠.٣ درصد افزایش داشته است.

گروه انواع بلوک، سفال و آجر: در این فصل عدد شاخص قیمت به ١٩۴٧,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٠ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٠.٠ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٧.۴ درصد افزایش داشته است.

گروه موزاییک، کاشی و سرامیک: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٠٨۴,۴ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴٠.٨ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٣٨.٠ درصد افزایش داشته است.

گروه سنگ: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١۴٠,١ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٠.۶ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٠.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٣۴.٨ درصد افزایش داشته است.

گروه آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢١١١,١ رسیده است که نسبت به فصل قبل ۴.٨ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۵١.۶ درصد افزایش داشته است.

گروه چوب: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٧۴٩,٨ رسیده است که نسبت به فصل قبل هیچ تغییری نداشته است. و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.٢ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۴٢.١ درصد افزایش داشته است.

گروه ایزو گام، قیرگونی و آسفالت: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨٨۵,۵ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٢.۴ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۵١.٣ درصد افزایش داشته است.

گروه شیر آلات بهداشتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٢٨٩١,٣ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.١ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵٨.٠ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۵۵.۴ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٩١,٠ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٠.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴۶.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۵١.٨ درصد افزایش داشته است.

گروه یراق آلات درب و پنجره: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٢٢۶,٠ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٢.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٧٠.٧ درصد افزایش داشته است.

گروه نقاشی ساختمان: در این فصل عدد شاخص قیمت به ٣٠٠٨,٩ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٣.٢ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٢.۶ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ٣۶.٣ درصد افزایش داشته است.

گروه تأسیسات برقی: در این فصل عدد شاخص به ٣۵٩٨,٠ رسیده است که نسبت به فصل قبل ٠.١ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۴۶.٧ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۶٠.١ درصد افزایش داشته است.

گروه شیشه: در این فصل عدد شاخص به ٢٨٠٩,٧ رسیده است که نسبت به فصل قبل ١.٩ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل۴٨.١ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(تورم سالانه) ۵٨.۶ درصد افزایش داشته است.

گروه خدمات: در این فصل عدد شاخص به ١٣٩١,٧ رسیده است که نسبت به فصل ٠.٧ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣۵.۵ درصد افزایش داشته است. همچنین، متوسط شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۱ درصد افزایش داشته است.

خلاصه نتایج متوسط قیمت آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی پاییز ١۴٠٢

طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی از سال ١٣۶۵ به‌صورت شش‌ماهه در سطح شهر تهران توسط مرکز آمار ایران اجرا می‌شود. از تابستان ١۴٠٠ این طرح بصورت فصلی اجرا می ­شود. دراین آمارگیری، اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده‌فروشان مصالح ساختمانی و با استفاده از تبلت، جمع‌آوری می‌شود.

نهاده‌های ساختمانی ۶ درصد ارزان شد

 

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

http://fa.eghtesadnegar.com/?p=10828

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

  • پربازدیدترین ها
  • داغ ترین ها

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: